جمعه ۳ اردیبهشت ۱۴۰۰
تعاونی مسکن کارکنان شرکت پالایش نفت آبادان

انجام تعهدات مالی

به اطلاع اعضاء محترم  تعاونی مسکن میرساند از آنجائیکه این تعاونی مسکن در نظر دارد در اردیبهشت ۱۳۹۹ مزایده واگذاری اماکن تجاری محله ای و پارکینگ های اضافی را برگزار نماید  ، لذا با عنایت به مصوبه مجمع عمومی که مقررگردیده فقط اعضائی که به تعهدات مالی خود نسبت به تعاونی مسکن و بانک مسکن عمل نموده اند ، حق شرکت در مزایده را دارند لذا خواهشمند است کلیه اعضاءحد اکثر تا پایان فروردین ۱۳۹۹نسبت به انجام تعهدات مالی خود اقدام نمایند .