پنجشنبه ۶ آبان ۱۴۰۰
تعاونی مسکن کارکنان شرکت پالایش نفت آبادان

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت اول

به اطلاع کلیه اعضاء شرکت تعاونی مسکن کارکنان شرکت پالایش نفت آبادان می رساند که جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده ( نوبت اول ) این شرکت راس ساعت ۹ صبح روز جمعه ۲۴ بهمن ۱۳۹۹در محل باشگاه نفت ولقع در آبادان ، بریم ، فلکه فرهنگ ( الفی ) برگزار میگردد .خواهشمند است با توجه به اهمیت موضوع در جلسه حضور به هم رسانید .

توضیحات :

۱٫ برابر با تبصره ۲ ماده ۲۱ اساسنامه مورد عمل، تصمیماتی که در مجمع عمومی با رعایت مقررات اتخاذ می گردد، برای کلیه اعضاء اعم از حاضر و غایب نافذ و معتبر خواهد بود.

۲٫ برابر با ماده ۲۷ اساسنامه هر یک از اعضاء تعاونی می تواند تا قبل از رسمیت جلسه مجمع، مورد یا مواردی دیگر غیر از موضوعاتی که در دستور کار جلسه این مجمع عمومی در نظر دارند جهت بررسی به هیئت مدیره اعلام نمایند

۳٫ برابر با ماده ۲۸ اساسنامه مورد عمل هر یک از اعضاء تعاونی می تواند حق راًی خود را به دیگری واگذار کند، اما هیچکس نمی تواند علاوه بر راًی خود، بیش از دو راًی با وکالت داشته باشد.

دستور جلسه :

۱٫ ارائه و تصویب گزارش عملکرد هیئت مدیره و بازرس تعاونی در سال ۱۳۹۸
۲٫ تصویب صورتهای مالی سال ۱۳۹۸
۳٫ تصویب بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۹
۴٫ انتخاب بازرس اصلی و علی البدل برای یکسال مالی
۵٫ گزارش تغییرات اعضاء و سرمایه تعاونی
۶ . تعیین خط مشی آتی شرکت تعاونی مسکن

از کلیه متقاضیان عضویت در سمت بازرس تعاونی دعوت بعمل می آید از تاریخ انتشار آگهی دعوت به مدت ۷ روز شخصاً به هیئت مدیره تعاونی (دفتر تعاونی مسکن) جهت تکمیل فرم ثبت نام مراجعه نمایند.
این آگهی در روز ۲۴ دی ماه ۱۳۹۹ در روزنامه فرهنگ جنوب منتشر شده است