دوشنبه ۱۷ مرداد ۱۴۰۱
تعاونی مسکن کارکنان شرکت پالایش نفت آبادان

آگهی مزایده فروش حق استفاده دائم از پارکینگ های احداثی در محوطه ضلع شمالی و جنوبی شهرک نفت

آگهی مزایده فروش حق استفاده دائم از پارکینگ های احداثی در محوطه ضلع شمالی و جنوبی شهرک نفت

نظر به اینکه تعاونی مسکن در نظر دارد از طریق مزایده حق استفاده دائم تعداد ۸۸ واحد پارکینگ احداثی واقع در محوطه ضلع شمالی و جنوبی شهرک نفت را واگذار نماید، لذا مالکین محترم متقاضی شرکت در مزایده فوق الذکر می توانند از روز شنبه مورخ ۲۵ دی ۱۴۰۰ لغایت پایان وقت اداری ساعت ۱۴  روز شنبه مورخ ۹ بهمن ۱۴۰۰ به دفتر تعاونی مسکن واقع در ساختمان دفاتر اداره تعمیرات بریم شمالی اتاق ۴، مراجعه نمایند .