پنجشنبه ۶ آبان ۱۴۰۰
تعاونی مسکن کارکنان شرکت پالایش نفت آبادان

اخطار شماره ۲

اعضاء محترم تعاونی مسکن کارکنان شرکت پالایش نفت آبادان  

 

 موضوع : اخطار شماره ۲

 

               با سلام

با عنایت به تحویل واحدهای مسکونی به مالکین محترم ، موارد به شرح ذیل به اطلاع اعضاء محترم تعاونی مسکن کارکنان شرکت پالایش نفت آبادان ایفاد می گردد :

الف-  از اول اردیبهشت ۱۴۰۰ تاکنون واحدهای بلوک های مسکونی ( A,D,E,F,G,H,I,K,L,M,N,O,P )آماده تحویل به مالکین محترم می باشد و در حال حاضر ۳۲۹ واحد مسکونی تحویل مالکین گردیده است .

ب- مالکینی که واحدهای مسکونی آنان آماده تحویل می باشد ، ضروریست حداکثر تا روزسه شنبه ۲۰/۷/۱۴۰۰  ، جهت تحویل واحد مسکونی خود به دفتر تعاونی مسکن مراجعه نمایند .

ج- با توجه به اینکه پروژه شهرک نفت در مورخ ۳۱/۶/۱۴۰۰  تحویل قطعی گردیده است در صورت عدم مراجعه مالکین جهت تحویل واحد مسکونی خود ، این تعاونی مسکن و پیمانکار مجری شهرک نفت هیچ گونه تعهدی جهت رفع نواقص احتمالی واحدهای مسکونی بعد از موعد مقرر نخواهند داشت . لذا ضروریست کلیه اعضاء محترم ، جهت تحویل واحد مسکونی خود در اسرع وقت  اقدام نمایند .

د- مالکین بلوک های B,C,J  ضروریست حداکثر ظرف  ۱۰ روز بعد از اعلام فراخوان تحویل واحد مسکونی ، جهت تحویل واحد مسکونی خود به دفتر تعاونی مسکن مراجعه نمایند .

هـ -در صورتیکه  اعضاء محترم تعاونی تا زمان مقرر اعلامی جهت تحویل واحد مسکونی اقدام ننمایند ، تعاونی مسکن طبق مفاد اساسنامه اقدام خواهد نمود .

لیست مالکینی که واحد مسکونی آنها آماده تحویل می باشد ولی تاکنون جهت تحویل به تعاونی مسکن مراجعه ننموده اند ، به پیوست اعلام    می گردد .