سه شنبه ۷ بهمن ۱۳۹۹
تعاونی مسکن کارکنان شرکت پالایش نفت آبادان

تصمیمات مجمع عمومی بطور فوق العاده نوبت دوم

جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده (نوبت دوم) تعاونی مسکن کارکنان شرکت پالایش نفت آبادان طبق آگهی دعوت نوبت دوم مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۰، راًس ساعت ۹ صبح روز جمعه مورخ  ۱۳۹۸/۱۲/۹  با حضور۱۰۲ نفر از کل ۵۱۹  نفر در محل باشگاه نفت واقع در بریم،  فلکه فرهنگ ( الفی ) تشکیل و تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.

 

ابتدا رسمیت جلسه توسط آقای ناصر غلامحسین گودرزی ( مدیر عامل ) اعلام سپس نسبت به انتخاب ۷ نفر هیئت رئیسه مجمع اقدام که در نتیجه آقایان عبد الحسن بنادری داودی به عنوان رئیس مجمع ، عباس سبحانی فروشانی  به عنوان نائب رئیس  مجمع و  حسن گله داری  به عنوان منشی مجمع وآقایان  عباسعلی دوستی نژاد، رضا نعیمی، خسرو سوزنگری و علی حنظلی پور  به عنوان ناظرین مجمع انتخاب  گردیدند و  سپس نسبت به دستور جلسه تصمیم گیری که در نتیجه :

۱-   گزارش عملکرد هیئت مدیره در سال ۱۳۹۷ توسط آقای ناصر غلامحسین گودرزی قرائت و به تصویب مجمع رسید. (به پیوست)

۲-  گزارش عملکرد بازرس قانونی  در سال ۱۳۹۷ توسط آقای مسعود قزلباش قرائت و به تصویب مجمع رسید. (به پیوست)

۳- صورت های مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹با ۵/۱۹۰/۰۰۰/۰۰۰  ریال سرمایه صاحبان سهام به تصویب مجمع رسید. (به پیوست)

۴-  بودجه پیشنهادی سال مالی ۱۳۹۸ به مبلغ ۵/۸۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال جهت تاًمین هزینه های عمومی تعاونی به تصویب مجمع رسید.

۵- طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳۹۸ /۱۰/۱۶تعداد اعضاء تعاونی ۵۱۹ نفر و سرمایه تعاونی -/۰۰۰ر۰۰۰ر۱۹۰ر۵ ریال است .

۶- احداث اماکن خدماتی نفت ( تجاری ، آموزشی ، درمانی ، ورزشی و فرهنگی )  با مشارکت اعضاء تعاونی مسکن و همچنین جذب سرمایه گذار به تصویب مجمع عمومی رسید و مقرر گردید اقدامات لازم در این خصوص از سوی هیئت مدیره تعاونی مسکن صورت پذیرد .

۷-  مقرر گردید پارکینگ های عمومی مسقف مستقر در محوطه های مشاع  واقع در ضلع شمالی و جنوبی مجتمع مسکونی ، از طریق  برگزاری مزایده عمومی بین کلیه مالکین واحدهای  مجتمع مسکونی به شرح ذیل واگذار گردد :

* کلیه اعضائی که تا تاریخ برگزاری مزایده عمومی به تعهدات مالی خود نسبت به تعاونی مسـکن و بانـک مسکن  عمل و تسویه حساب کامل

     نموده باشند می توانند در مزایده مورد نظر شرکت نمایند .

 * ارائه ضمانت نامه معتبر  بانکی مورد نظر تعاونی مسکن مبنی بر  تائید تمکن مالی شرکت کنندگان  در مزایده .

۸- مقرر گردید اماکن تجاری محله ای واقع در محدوده مجتمع مسکونی نفت از طریق برگزاری مزایده عمومی به شرح ذیل واگذار گردد:

* کلیه اعضائی که تا تاریخ برگزاری مزایده عمومی به تعهدات مالی خود نسبت به تعاونی مسکن و بانک مسکن  عمل و تسویه حسـاب کامل

     نموده باشند می توانند در مزایده مورد نظر شرکت نمایند .

* ارائه ضمانت نامه معتبر  بانکی مورد نظر تعاونی مسکن مبنی بر  تائید تمکن مالی شرکت کنندگان  در مزایده .

* در شرایط مساوی ، حق تقدم با اعضاء تعاونی مسکن شرکت کننده در مزایده خواهد بود.

۹ -  سپس بمنظور انتخاب ۵ نفر عضو اصلی و ۲ نفر عضو علی البدل هیئت مدیره رأی گیری که در نتیجه آقایان:

ردیف

نام و نام خانوادگی

نام پدر

ش.ش

محل تولد

تعداد آراء

امضاء

۱

ناصر غلامحسین گودرزی

علی

۵۱۳

آبادان

۹۶

۲

احسان باقرزاده

غلامعلی

۵۲۹

آبادان

۸۸

۳

ناصر میزبانی

خضیر

۱۴۴۸

آبادان

۸۳

۴

شمس الدین جعفری

محمد

۴۰۶۱۱۰۸۲۰۴

خرم آباد

۷۵

 

۵

سروش حاجی باقر تهرانی

رضا

۲۳۷۳

تهران

۷۵

 

                   بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت ۳ سال انتخاب گردیدند و همچنین آقایان:

ردیف

نام و نام خانوادگی

نام پدر

ش.ش

محل تولد

تعداد آراء

امضاء

۱

حمید بنی سعید

حسن

۲۵۵۳

آبادان

۲۰

 

۲

سعید بهرامی

امیدوار

۱۵۴

باغملک

۱۴

 

بعنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت ۳ سال انتخاب گردیدند.

۱۰ – سپس نسبت به انتخاب ۱ نفر بازرس اصلی و ۱ نفر بازرس علی البدل رأی گیری که در نتیجه آقای:

ردیف

نام و نام خانوادگی

نام پدر

ش.ش

محل تولد

تعداد آراء

امضاء

۱

مسعود قزلباش

عبد المحمد

۵۲۶

ماهشهر

۹۶

 

بعنوان بازرس اصلی برای مدت یکسال مالی انتخاب گردید و شرکت :

ردیف

نام شرکت

شماره ثبت

شناسه ملی

تعداد آراء

امضاء

۱

موسسه حسابرسی و خدمات مالی  ارژنگ خبره ( حسابداران رسمی )

۳۱۲۰۹

۱۰۳۲۰۸۵۵۰۶۸

۱

 

بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردید.

هیئت مدیره به آقای ناصر غلامحسین گودرزی وکالت میدهدکه جهت انجام امور ثبتی صورتجلسات مجمع به مراجع ذی صلاح مراجعه و اقدامات لازم را بعمل آورد.                  جلسه ساعت ۱۴  با صلوات خاتمه یافت.