یکشنبه ۹ مهر ۱۴۰۲
تعاونی مسکن کارکنان شرکت پالایش نفت آبادان

تمدید مهلت شرکت در مزایده پارکینگها و دو باب مغازه تجاری

باعـنایت بـه شیوع مجـدد بیماری هـمه گیرکرونا و نامساعد بـودن شرایط جوی و با در نظر گرفتن اینکه تعداد زیادی از مالکـین محترم واحد های مسکونی شهرک نفت در خارج از استان خوزستان سکونت دارند و رفت آمد آنها به دلایل عنوان شده متعذر گردید و همچنین بنا به تقاضـای آنان، مهـلت برگـزاری مزایده پارکینگ هـا و دو باب مغـازه تجـاری تا ساعـت ۱۲ روز پنج شـنبه مـورخ ۲۱ بهمن ماه ۱۴۰۰ آخرین بار تمدید می گردد .