پنجشنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۹
تعاونی مسکن کارکنان شرکت پالایش نفت آبادان

جلسه جهت اعلام آخرین وضعیت پروژه و زمان تحویل واحد ها ی مسکونی

باسمه تعالی
به اطلاع اعضاء محترم میرساند ، در روز دوشنبه مورخ ۲۷آبان ۱۳۹۸ از ساعت ۹ تا ۱۱ صبح جلسه ای جهت اعلام آخرین وضعیت پروژه مجتمع مسکونی نفت و همچنین پرسش و پاسخ، زمان تحویل و ارائه پیشنهادات اعضاء محترم در محل سالن شماره یک باشگاه نفت با حضور هیئت مدیره تعاونی برگزار میگردد ، لذا خواهشمند است به جهت اهمیت موضوع حضور بهم رسانید.