دوشنبه ۱۷ مرداد ۱۴۰۱
تعاونی مسکن کارکنان شرکت پالایش نفت آبادان

اساسنامه

جمهوری اسلامی ایران
وزارت تعاون

اساسنامه

logo_109x118

شرکت تعاونی …..

مقدمه:

حسن تعاون مدنیت و داد
مایه الفت بود و اتحاد

قرآن کریم همه مؤمنان را به همکاری و همدلی در امور خیر و رعایت تقوی فراخوانده است. با الهام از این اصل مقدس، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران سعی بر تحقق فراخوان الهی دارد. براین پایه، اصول ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی، رسالت سنگین تحقق عدالت اقتصادی و پیشگیری از تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروههای خاص را تأمین می‌کند و زمینه را برای جلوگیری از تیبدیل دولت به یک کارفرمای بزرگ مطلق آماده  می‌سازد. حال بر یک یک اعضای شرکتهای تعاونی است تا با همراهی و همدلی و حس تعاون و معاضدت به گسترش این فکر و عمل به این اندیشه همت گمارند.

متن حاضر اساسنامه شرکت تعاونی ….. می‌باشد که براساس قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب سیزدهم شهریور سال ۱۳۷۰ که ملهم از اصول ۴۳و۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می باشد تهیه و تنظیم گردیده و بعنوان یک میثاق و سند همکاری مورد توافق و تفاهم اعضاء قرار گرفته و به تصویب آنها رسیده است.

اعضای تعاونی ….. در آغاز این همکاری خجسته و مشارکت مبارک که “آزادانه و با اختیار کامل” و با قبول سهم در “مشارکت اقتصادی” آنرا پذیرفته اند، تعهد می نمایند که ضمن انجام وظیفه در قبال مسئولیت خود با رعایت “حقوق مساوی اعضاء” کوشش فردی و تلاش همگانی شان را همراه با “کسب علم و آگاهی و بکارگیری مستمر دانش روز” برای موفقیت هرچه بیشتر اهداف این همیاری و مشارکت با تأکید بر “خودگردانی و خوداتکایی” به کار گیرند.

باشد که در راستای تحقق هدفهای تعاونی و با عنایت به اصول عمومی همیاری و تعاون که در فرهنگ اسلامی و ایرانی ، ریشه ای پای برجا و پیشینه‌ای دیرینه دارد ، شاهد گامهای استوار و دستان پرتوان تک تک اعضاء باشیم که همدلانه برای رشد و توسعه فرهنگ تعاونی و گسترش روحیه مشارکت جو و مشارکت پذیر ، فعالانه دست بهم داده اند و می‌کوشند تا همسو و هم جهت “در کنار کلیه تعاونگران کشور” در جهت ایجاد اشتغال مولد و ارائه خدمات عادلانه و منصفانه مورد نیاز مردم و راه اندازی چرخ‌های تولید و خدمات، با افزایش بهره وری و بکارگیری پس اندازهای هر چند مختصر، ضمن تحقق عدالت اقتصادی و اجتماعی “یاری‌رسان جامعه” و دولت نیز باشند.

امضای هیئت رئیسه مجمع عمومی

فصل اول

 • ماده ۱- نام: شرکت تعاونی ….. و نوع آن ….. است که در این اساسنامه به اختصار، “تعاونی” نامیده می‌شود.
 • ماده ۲- اهداف تعاونی :
  • ۱- ترویج و تحکیم مشارکت ، همکاری و تعاون عمومی.
  • ۲- تأمین نیازهای مشترک اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی اعضاء و کمک به تحقق عدالت اجتماعی.
  • ۳-
  • ۴-
 • ماده ۳- موضوع فعالیت :
  • …..
  • …..
  • …..
  • اخذ وام قرض الحسنه و سایر تسهیلات اعتباری از منابع بانکی، صندوق تعاون و دیگر مؤسسات مالی اعتباری و اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر.
  • اخذ کمک و هدایای نقدی و غیرنقدی از دولت، اشخاص حقیقی و یا حقوقی.
  • تودیع وجود به حساب سپرده بلندمدت و کوتاه مدت در بانک‌ها و یا صندوق تعاون.
  • مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی با اولویت تعاونی‌ها.
  • سرمایه‌گذاری و خرید سهام اتحادیه تعاونی مربوطه و یا سایر شرکت‌ها و مؤسسات عمومی، تعاونی و یا خصوصی.
  • مشارکت دادن اعضاء و خصوصاً مدیران تعاونی در دوره‌های آموزشی تخصصی برای ارتقای سطح تولید و خدمات.
  • تبصره۱- درصورتیکه برای انجام هریک از فعالیتهای موضوع تعاونی، نیاز به اخذمجوز از مراجع ذیصلاح قانونی باشد تعاونی مکلف به اخذ آن است.
  • تبصره۲- …..
  • تبصره۳- …..
 • ماده ۴- حوزه عملیات تعاونی: ….. می‌باشد.
 • ماده ۵- مدت تعاونی از تاریخ ثبت ….. است.
 • ماده ۶- مرکز اصلی عملیات تعاونی ….. و نشانی آن ….. است.
  • هیئت مدیره می‌تواند اقدام به ایجاد شعب و دفاتر نمایندگی در سایر نقاط داخل و خارج از کشور نموده و یا عندالاقتضا در مورد تغییر آن اقدام کند؛ دراین صورت می‌بایست موضوع را به مرجع ثبت تعاونی اعلام تا نسبت به ثبت آگهی آن در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران اقدام گردد یک نسخه از آگهی مزبور نیز توسط هیئت مدیره باید حسب مورد به وزارت تعاون و یا اداره کل تعاون استان محل مرکز اصلی تعاونی ارسال گردد.
 • ماده ۷- سرمایه اولیه تعاونی مبلغ ….. ریال است که به ….. سهم ….. ریالی منقسم گردیده است، مبلغ ….. ریال آن نقداً توسط اعضاء ‌پرداخت و مبلغ ….. ریال آن توسط ….. تأمین ‌و معادل ….. ریال نیز به صورت آورده نقدی توسط اعضاء/دستگاه‌های موضوع ماده  ۱۷ قانون تقویم و به تعاونی تسلیم و مابقی در تعهد آنها می‌باشد.
 • ماده ۸- هریک از اعضای تعاونی باید حداقل معادل یک ‌سوم مبلغ اسمی سهامی راکه خریداری نموده، درموقع تأسیس تعاونی پرداخت کند.
 • تبصره- اعضا مکلفند ظرف مدتی که مجمع عمومی عادی تعیین می‌کند و از دو سال تجاوز نخواهد کرد مبلغ پرداخت نشده سهام خود را تأدیه نمایند.
 • ماده ۹- سهم اعضاء در تأمین سرمایه تعاونی برابر است مگر این که مجمع عمومی عادی تصویب نماید که بعضی از اعضا سهم بیشتری تأدیه نمایند؛ دراین صورت حداکثر میزان سهام هر عضو نباید از ۱۵ درصد سرمایه تعاونی تجاوز کند.
 • ماده ۱۰- سهام تعاونی با نام و غیر قابل تقسیم است و انتقال آن به اعضا یا متقاضیان عضویت (واجد شرایط) جدید با موافقت هیئت مدیره و با رعایت سقف موضوع ماده  ۹ مجاز می‌باشد.
 • ماده ۱۱- تعاونی ظرف مدت یک سال از تاریخ ثبت یا افزایش سرمایه، حسب مورد برای هریک از اعضاء به میزان سهامی که خریداری کرده‌اند ورقه سهم صادر و تحویل خواهد نمود.
  • تبصره ۱- ورقه سهم باید متحدالشکل، چاپی و دارای شماره ترتیب بوده و نام تعاونی و شماره ثبت آن و مبلغ اسمی سهم و تعداد سهامی که هر ورقه نماینده آن است در آن درج و به امضای مدیر عامل و یک نفر از اعضای هیئت مدیره که دارای امضای مجاز است برسد؛ مادام که اوراق سهام صادرنشده تعاونی باید به اعضا گواهینامه موقت سهم که معرف تعداد، مبلغ اسمی و مبلغ پرداخت شده است تحویل نماید.
  • تبصره ۲ – نام و نشانی و تعداد سهم هریک از سهامداران و موارد نقل و انتقال آن باید در دفتر سهام تعاونی به ثبت برسد. هرنقل و انتقالی که بدون رعایت تشریفات فوق بعمل آید، از نظر شرکت فاقد اعتبار است.

فصل دوم- مقررات مربوط به عضویت

 • ماده ۱۲- عضویت در تعاونی برای کلیه واگذین شرایط اعم از اشخاص حقیقی و یاحقوقی غیردولتی که نیاز به خدمات تعاونی داشته باشند آزاد است:
  • الف- شرایط عمومی
   • ۱- تابعیت جمهوری اسلامی ایران.
   • ۲- عدم ممنوعیت قانونی و حجر.
   • ۳- عدم عضویت هم زمان در تعاونی مشابه.
   • ۴- درخواست ‌کتبی‌عضویت‌ و‌ تعهد رعایت مقررات اساسنامه و خرید حداقل ….. سهم از سهام تعاونی.
  • ب- شرایط اختصاصی
   • …..
   • …..
  • تبصره- احراز شرایط عضویت هر متقاضی به عهده هیئت مدیره است و هیچ گونه تبعیض یا محدودیتی برای عضویت واجدین شرایط نباید وجود داشته باشد مگر به سبب عدم کفایت امکانات و ظرفیت تعاونی هیئت مدیره مکلف است در مواردی که متقاضیان فاقد هریک از شرایط مذکوره باشند، درخواست عضویت آنها را رد کند.
 • ماده ۱۳- مسئولیت مالی اعضاء در تعاونی محدود به میزان سهم آنان می‌باشد مگر آن که در قرارداد ترتیب دیگری شرط شده باشد.
  • تبصره- مسئولیت دستگاه‌های عمومی تأمین کننده سرمایه تعاونی (موضوع ماده  ۱۷ قانون) به میزان سرمایه متعلق به آنان می‌باشد مگر در قرارداد ترتیب دیگری شرط شده باشد.
 • ماده ۱۴- کلیه اعضاء مکلفند به وظایف و مسئولیت‌هایی که در حدود قوانین و مقررات تعهد کرده‌اند عمل ‌کنند.
 • ماده ۱۵- تعاونی می‌تواند توسط هیئت مدیره طلب خود را از عضو با اخطار کتبی مطالبه نماید و درصورت وصول نشدن طلب و سپری شدن ۳۰ روز از تاریخ اخطارنامه، از کل مطالبات وی از تعاونی و درصورت عدم تکافو از بهای سهام وی برداشت کند و هرگاه مبالغ مذکور کفایت نکند تعاونی برای وصول مازاد طلب خود به بدهکار مراجعه خواهد کرد.
 • ماده ۱۶- خروج عضو از تعاونی، اختیاری است و نمی‌توان آن را منع کرد.
  • تبصره- درصورتی که خروج اختیاری عضو موجب ضرری برای تعاونی باشد وی ملزم به جبران است.
 • تبصره ۲-  در تعاونیهای تولید هیئت مدیره موظف است قبلاً اعضای متخصص تعاونی را شناسایی ومراتب را به آنها اعلام نماید. در اینصورت اینگونه اعضاء حداقل ۶ ماه قبل از استعفاء از عضویت باید مراتب را کتباً به هیئت مدیره اطلاع دهند.
 • ماده ۱۷- در موارد زیر عضو از تعاونی اخراج می‌شود:
  • ۱- از دست دادن هر یک از شرایط عمومی یا اختصاصی عضویت مقرر دراین اساسنامه، به استناد گزارش مکتوب مراجع ذیربط.
  • ۲- عدم رعایت مقررات اساسنامه وسایر تعهدات قانونی پس از دو اخطار کتبی توسط هیئت مدیره به فاصله ۱۵ روز و گذاشتن ۱۵ روز از تاریخ اخطار دوم.
  • ۳- ارتکاب اعمالی که موجب زیان مادی شود و وی نتواند ظرف مدت یک سال آن را جبران نماید یا انجام اعمالی که به حیثیت و اعتبار تعاونی لطمه وارد کند و یا با تعاونی رقابتی نا سالم نماید.
  • تبصره-  تشخیص موارد فوق بنا به‌ پیشنهاد هر یک از هیئت مدیره یا بازرسان و تصویب مجمع عمومی‌ عادی‌ خواهد ‌بود.
 • ماده ۱۸- درصورت لغو عضویت به سبب فوت، استعفا، انحلال و اخراج، ارزش سهام عضو براساس ….. محاسبه و پس از منظور نمودن سایرحقوق و مطالبات وی، به دیون تعاونی تبدیل می‌شود و پس از کسر بدهی وی به تعاونی، به او یا ورثه‌اش ظرف مدت سه ماه پرداخت و تسویه حساب خواهد شد.
  • تبصره- درصورتی که ورثه تقاضا نماید که سهم عضو متوفی از عین اموال تعاونی پرداخت شود و تراضی یا مصالحه ممکن نباشد، چنانچه عین، قابل واگذاری بوده و به تشخیص هیئت مدیره موجب اخلال و ضرر فاحش به اعضا و تعاونی نگردد آن قسمت از اموال تسلیم ورثه می‌شود.
 • ماده ۱۹- در صورت فوت عضو، ورثه وی که واجد شرایط عضویت با رعایت تبصره ماده  ۱۲ این اساسنامه باشند، عضو تعاونی شناخته می‌شوند ودرصورت تعدد بایستی ما به ‌التفاوت افزایش سهم ناشی از تعدد خود رابه تعاونی بپردازند؛ اما اگر کتباً اعلام نمایند که مایل به عضویت در تعاونی نیستند و یا هیچ کدام واجد شرایط نباشند،عضویت لغو می‌گردد.
  • تبصره- اگر تعداد ورثه بیش از ظرفیت تعاونی باشد، یک یا چند نفر به تعداد مورد نیاز تعاونی با توافق سایر وراث و به تشخیص هیئت مدیره عضو تعاونی شناخته می‌شوند.

فصل سوم- ارکان تعاونی

 • ماده ۲۰- ارکان تعاونی عبارتست از:
  • ۱-  مجمع عمومی
  • ۲- هیئت مدیره
  • ۳-  بازرس یا بازرسان.

۱- مجمع عمومی

 • ماده ۲۱-  مجامع عمومی تعاونی به دو صورت تشکیل می‌گردد مجمع عمومی عادی، مجمع عمومی فوق‌العاده
  • چگونگی تشکیل مجمع عمومی و سایر مقررات مربوطه مطابق آیین نامه تشکیل مجمع عمومی ( موضوع تبصره ۳ ماده  ۳۳ قانون بخش تعاونی) خواهد بود.

۲- هیئت مدیره:

 • ماده ۲۲- هیأت مدیره مرکب از ….. نفر عضو اصلی و ….. نفر عضو علی‌البدل می‌باشد که از میان اعضاء برای مدت سه سال با رای مخفی و اکثریت نسبی آراء انتخاب می‌شوند. حائزین اکثریت بعد از اعضاء اصلی به ترتیب علی‌البدل شناخته می‌شوند و انتخاب مجدد هر یک از اعضاء اصلی و علی‌البدل حداکثر برای دو نوبت متوالی بلامانع است.
  • تبصره ۱- افرادی که در هر یک از نوبت‌های متوالی بعدی موفق به کسب دو سوم آراء کل اعضاء تعاونی شوند از ممنوعیت مندرج در این ماده  مستثنی خواهند بود.
  • تبصره۲ – هیأت مدیره در اولین جلسه از میان خود یک نفر را به عنوان رئیس هیأت مدیره یک نفر را به عنوان نائب رئیس و یک نفر را به عنوان منشی انتخاب می‌کند.
  • تبصره ۳- در صورت استعفاء فوت، ممنوعیت قانونی و یا غیبت غیر مورجه مکرر هر یک از اعضای اصلی هیأت مدیره یکی از اعضای علی‌البدل به ترتیب آراء بیشتر برای بقیه مدت مقرر به جانشینی وی در جلسات هیأت مدیره شرکت می‌نماید. غیبت غیر موجه مکرر به موادی اطلاق می‌شود که عضو، علیرغم اطلاع از دعوت، بدون اجازه قبلی و یا عذر موجه حداقل در چهار جلسه متوالی و یا هشت جلسه غیر متوالی طی یکسال در جلسات هیأت مدیره جاضر نشود.
  • تبصره ۴- در صورت استعفای دسته جمعی و قبولی آن توسط مجامع عمومی فوق‌العاده، مجمع عمومی عادی بنابه دعوت هیأت مدیره مستعفی و یا وزارت تعاون برای انتخاب هیأت مدیره جدید تشکیل خواهد شد.
  • تبصره ۵- در مواردی که هیأت مدیره از اکثریت مقرر خارج شود، در فاصله مدت لازم برای انتخاب و تکمیل اعضای هیأت مدیره، به وزارت تعاون اختیار داده می‌شود که به منظور اداره امور جاری تعاونی، برای جانشینی اشخاصی که به یکی از دلایل فوق در جلسات هیأت مدیره شرکت نمی‌کنند از میان اعضای تعاونی، تعداد لازم را موقتاً و حداکثر برای مدت پنج ماه منصوب نماید.
 • ماده ۲۳- پس از انقضای مدت مأموریت هیئت مدیره در صورتی که هیأت مدیره جدید انتخاب نشده باشد هیئت مدیره موجود تا انتخاب و قبولی هیئت مدیره جدید کماکان به وظایف خود در تعاونی ادامه داده و مسئولیت اداره امور تعاونی را بر عهده خواهد داشت.
 • ماده ۲۴- هیئت مدیره مکلف است جهت مدیریت تعاونی و اجرای تصمیمات مجامع عمومی و هیئت مدیره فرد واجد شرایطی را از بین اعضا یا از خارج از تعاونی، برای مدت دو سال به عنوان مدیرعامل تعاونی انتخاب کند که زیرنظر هیئت مدیره انجام وظیفه نماید. وظایف و اختیارات و حقوق و مزایای مدیرعامل طبق آئین‌نامه‌ای خواهد بود که بنا به پیشنهاد هیئت مدیره به تصویب مجمع عمومی عادی خواهد رسید.
 • ماده ۲۵- جلسات هیئت مدیره هر دو هفته یک بار در موعد و محل معینی که قبلاً به تصویب هیئت مدیره رسیده با حضور بیش از نصف اعضای اصلی هیئت مدیره تشکیل و رسمیت می‌یابد و برای اتخاذ تصمیم رای اکثریت اعضا حاضر در جلسه ضروری است. تصمیمات هیئت مدیره در دفتری به نام دفتر صورتجلسات هیئت مدیره ثبت می‌گردد و به امضای اعضای حاضر در جلسه می‌رسد.
  • تبصره- جلسه فوق‌العاده هیئت مدیره با دعوت کتبی رئیس یا نائب رئیس هیئت مدیره یا مدیرعامل و در صورت عدم دعوت کتبی آنان با دعوت کتبی اکثریت اعضای هیئت مدیره تشکیل می‌گردد.
 • ماده ۲۶- هیئت مدیره جز در مواردی که به موجب اساسنامه اتخاذ تصمیم درباره آنها در صلاحیت مجامع عمومی قرار داده شده، در سایر موارد و برای تحقق اهداف، موضوع و عملیات تعاونی با رعایت قوانین و مقررات جاری و اساسنامه و مصوبات مجامع عمومی و رعایت صرفه و صلاح تعاونی و اعضا دارای اختیارات لازم جهت اداره امور تعاونی بوده و منجمله عهده‌دار انجام وظایف ذیل است:
  • ۱- دعوت مجمع عمومی (عادی، فوق‌العاده)
  • ۲- اجرای اساسنامه و تصمیمات مجامع عمومی و سایر مقررات مربوط.
  • ۳- نصب و عزل و قبول و استعفای مدیرعامل و نظارت بر عملیات وی و پیشنهاد حدود وظایف و اختیارات و میزان حقوق و مزایای مدیرعامل به مجمع عمومی.
  • ۴- قبول درخواست عضویت و اخذ تصمیم نسبت به انتقال سهام اعضا به یک دیگر و دریافت استعفای هریک از اعضای هیئت مدیره.
  • ۵- نظارت بر مخارج جاری شرکت و رسیدگی به حسابها و ارائه به بازرس یا بازرسان و تسلیم به موقع گزارش مالی و ترازنامه به مجمع عمومی.
  • ۶- تهیه و تنظیم طرح‌ها و برنامه‌ها و بودجه و سایر پیشنهادات و ارائه به مجمع عمومی جهت اتخاذ تصمیم.
  • ۷- تهیه و تنظیم دستورالعملهای داخلی تعاونی وتقدیم آن به مجمع عمومی برای تصویب.
  • ۸- پیشنهاد آئین‌نامه حداقل و حداکثر حقوق و مزایای هیئت مدیره و پاداش آنان که باید در چارچوب ضوابط وزارت تعاون باشد، جهت تصویب مجمع عمومی عادی.
  • ۹- تعیین نماینده یا وکیل در دادگاه‌ها و مراجع قانونی و سایر سازمانها با حق وکیل غیر.
  • ۱۰- تعیین نماینده از بین اعضای تعاونی برای حضور در جلسات مجمع عمومی شرکتها و اتحادیه‌هایی که تعاونی در آنها مشارکت دارد.
  • ۱۱- تعیین و معرفی صاحبان امضای مجاز (یک یا دو نفر از اعضای هیئت مدیره به اتفاق مدیرعامل) برای قراردادها و اسناد تعهدآور تعاونی.
  • ۱۲- انجام سایر وظایف و تکالیفی که به موجب این اساسنامه مستقیماً و یا به اعتبار تصدی اداره امور تعاونی بر عهده هیئت مدیره گذارده شده است.
 • ماده ۲۷- هیئت مدیره نماینده قانونی تعاونی است و میتواند مستقیماً و یا با وکالت با حق توکیل، این نمایندگی را در دادگاه‌ها و مراجع قانونی، و سایر سازمان‌ها اعمال کند. مسئولیت هیئت مدیره در مقابل تعاونی مسئولیت وکیل در مقابل موکل است.
 • ماده ۲۸- معاملات تعاونی با هر یک از اعضا هیئت مدیره، مدیرعامل، بازرس یا بازرسان تابع آئین‌نامه‌ای خواهد بود که در چارچوب دستورالعمل وزارت تعاون به تصویب مجمع عمومی عادی تعاونی می‌رسد.
 • ماده ۲۹- هیئت مدیره وظائف خود را به صورت جمعی انجام میدهد و هی چیک از اعضا هیئت مدیره حق ندارد از اختیارات هیات، منفرداً استفاده کند مگر در موارد خاص که وکالت یا نمایندگی کتبی از طرف هیئت مدیره داشته باشد. هیئت مدیره می‌تواند قسمتی از اختیارات خود را با اکثریت سه چهارم آراء به مدیرعامل تفویض کند.
 • ماده ۳۰- تحویل و تحول و انتقال مسئولیت از هیئت مدیره سابق به هیئت مدیره بعدی باید بلافاصله بعد از تاریخ قبولی سمت هیئت مدیره و تائید صحت انتخابات توسط وزارت تعاون صورت گیرد و کلیه اوراق و اسناد و دفاتر و حساب‌ها و موجودی‌های تعاونی به هیئت مدیره جدید، تحویل و پس از ثبت تغییرات در اداره ثبت شرکت‌ها ترتیب معرفی اعضای مجاز داده شود.
  • تبصره- شروع تصدی مشروط به این است که در صورت عدم “فوت یا قبول استعفا یا برکناری” هیئت مدیره قبلی، مدت ماموریت آنها، خاتمه یافته باشد. بعد از قانونی شدن شروع تصدی، تا زمانی که ترتیب معرفی امضاهای مجاز داده نشده هیئت مدیره جدید می‌تواند اختیارات محدودی را به هیئت مدیره قبلی تفویض کند و در هر حال هر اقدام باید با تصمیم هیئت مدیره جدید باشد.
 • ماده ۳۱- مراتب نقل و انتقال باید در صورت مجلسی منعکس و به امضای اکثریت اعضای هیئت مدیره سابق و اعضای هیئت مدیره جدید و بازرس یا بازرسان یا شرکت برسد. صورت مجلس مذکور باید جزو اسناد شرکت نگهداری شود.
  • تبصره- در صورتی که اعضای هیئت مدیره قبلی اقدام به تحویل ننمایند به عنوان متصرف غیرمجاز در اموال غیر و خیانت در امانت تحت تعقیب قرار می‌گیرند.
 • ماده ۳۲- استعفای هر یک از اعضای هیئت مدیره تا تعیین عضو جدید و قبولی سمت آن رافع مسئولیت نسبت به وظایف نخواهد بود.
 • ماده ۳۳- هیچ یک از اعضای هیئت مدیره یا بازرس یا بازرسان  یا مدیرعامل تعاونی نمی‌تواند سمت بازرسی یا مدیریت عامل و یا عضویت هیئت مدیره شرکت تعاونی دیگری را با موضوع و فعالیت مشابه قبول کند.
 • ماده ۳۴- نخستین هیئت مدیره تعاونی موظف است ظرف یک ماه از تاریخ جلسه مجمع عمومی عادی برای ثبت تعاونی در مراجع ذی صلاحیت اقدام کند.
 • ماده ۳۵- داوطلبان عضویت در هیئت مدیره و یا بازرسی و یا مدیریت عامل تعاونی باید واجد شرایط زیر باشند.
  • ۱- تابعیت جمهوری اسلامی ایران.
  • ۲- ایمان و تعهد عملی به اسلام “در تعاونیهای متشکل از اقلیتهای دینی شناخته شده در قانون اساسی، تعهد عملی به دین خود”
  • ۳- دارابودن اطلاعات یا تجربه لازم برای انجام وظایف متناسب با آن تعاونی
  • ۴- عدم ممنوعیت قانونی و حجر
  • ۵- عدم عضویت در گروه‌های محارب و عدم ارتکاب جرائم بر ضد امنیت و جعل اسناد
  • ۶- عدم سابقه محکومیت ارتشاء، اختلاس، کلاهبرداری، خیانت در امانت، تدلیس، تصرف غیر قانونی در اموال دولتی و ورشکستگی به تقصیر.

۳ – بازرس یا بازرسان

 • ماده ۳۶- مجمع عمومی عادی ….. نفر از اشخاص حقیقی یا حقوقی را برای مدت یک سال مالی به عنوان بازرس یا بازرسان انتخاب می‌کند، انتخاب مجدد آنان بلامانع است.
  • تبصره ۱- در صورت فوت یا ممنوعیت قانونی و یا استعفای بازرس یا بازرسان اصلی، هیئت مدیره مکلف است ظرف ده روز بازرس یا بازرسان علی‌البدل را به ترتیب آراء بیشتر برای بقیه مدت دعوت  نماید.
  • تبصره ۲- حق‌الزحمه و پاداش بازرسان با تصویب مجمع عمومی تعیین می‌گردد.
  • تبصره ۳- تا زمانی که بازرس یا بازرسان جدید انتخاب و قبولی سمت نکرده‌اند بازرس یا بازرسان قبلی کماکان مسئولیت بازرسی را به عهده دارند.
 • ماده ۳۷- وظایف بازرسان تعاونی به شرح زیر است:
  • ۱- نظارت مستمر بر انطباق نحوه اداره امور تعاونی و عملیات و معاملات انجام شده با اساسنامه و قوانین و مقررات و دستورالعمل‌های مربوطه.
  • ۲- رسیدگی به حساب‌ها، دفاتر، اسناد – صورت‌های مالی از قبیل ترازنامه و حساب‌های عملکرد و سود و زیان، بودجه پیشنهادی و گزارشات هیئت مدیره، مجمع عمومی، شخصاً و یا در صورت لزوم با استفاده از کارشناس که در این صورت پرداخت هزینه کارشناس با تصویب مجمع عمومی بر عهده تعاونی خواهد بود.
  • ۳- رسیدگی به شکایات اعضاء و ارائه گزارش به مجمع عمومی و مراجع ذی ربط.
  • ۴- تذکر کتبی تخلفات موجود در نحوه اداره امور تعاونی به هیئت مدیره و مدیرعامل و تقاضای رفع نقص.
  • ۵- نظارت بر انجام حسابرسی و رسیدگی به گزارشهای حسابرسی و گزارش نتیجه رسیدگی به مجمع عمومی تعاونی  و مراجع ذیربط.
  • تبصره ۱- بازرس موظف است یا بازرسان موظفد گزارش جامعی راجع به وضعیت تعاونی به مجمع عمومی عادی سالیانه تسلیم کند. گزارش بازرس باید لااقل ۱۰ روز قبل از تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه جهت مراجعه صاحبان سهام در مرکز تعاونی آماده  باشد. در صورتیک ه تعاونی بازرسان متعدد داشته باشد هریک می‌تواند به تنهایی وظایف خود را انجام دهد. لیکن کلیه بازرسان باید گزارش واحدی تهیه کنند. در صورت وجود اختلاف نظر بین بازرسان، موارد اختلاف با ذکر دلیل در گزارش ذکر خواهد شد.
  • تبصره ۲- بازرس یا بازرسان حق دخالت مستقیم در اداره امور تعاونی را نداشته ولی می‌تواند یا می‌توانند بدون حق رای در جلسات هیئت مدیره شرکت کند یا کنند و نظرات خود را نسبت به مسائل جاری تعاونی اظهار نظر دارد یا دارند.
 • ماده ۳۸- در صورتی که هریک از بازرسان تشخیص دهد که هیئت مدیره و یا مدیرعامل در انجام وظایف محوله مرتکب تخلفی شده و به تذکرات ترتیب اثر نمی‌دهند، مکلف است از هیئت مدیره تقاضای برگزاری مجمع عمومی فوق‌العاده برای رسیدگی به گزارش خود را بنماید.
 • ماده ۳۹- بازرس یا بازرسان نسبت به تخلفاتی که در انجام وظایف خود مرتکب میشود طبق قواعد عمومی مربوط به مسئولیت مدنی مسئول است.

فصل چهارم- مقررات مالی

 • ماده ۴۰- ابتدای سال مالی تعاونی اول ….. ماه و انتهای آن آخر ….. ماه همان سال یا سال بعد خواهد بود به استثنای سال اول تاسیس که از تاریخ تشکیل تا پایان ….. ماه است.
 • ماده ۴۱- هیئت مدیره موظف است نسخه‌ای از گزارش‌ها، صورت‌های مالی تا پایان دوره از قبیل ترازنامه و حسابهای عملکرد و سود و زیان، پیشنهاد نحوه تقسیم سود خالص و بودجه پیشنهادی سال بعد را پس از آماده  شدن حداکثر تا ۳۰ روز قبل ازتاریخ تشکیل جلسه مجمع عمومی عادی سالانه برای رسیدگی به بازرس یا بازرسان تسلیم نموده و علاوه بر آن هر سه ماه یک بار تراز آزمایشی حساب‌های تعاونی را همراه با تجزیه و تحلیل فعالیت سه ماهه تعاونی تهیه و در اختیار بازرس یا بازرسان قرار دهد و نسخه‌ای از آنها را نیز به وزارت تعاون ارسال دارد.
 • ماده ۴۲- هریک از اعضا در صورت مشاهده نقص یا تخلف در اداره امور تعاونی می‌تواند گزارش و یا شکایات خود را به بازرس یا بازرسان اعلام نماید و در صورت عدم اخذ نتیجه و باقی بودن بر شکایت، با وزارت تعاون مکاتبه کند. هیئت مدیره مکلف به اجرای نظر وزارت تعاون مزبور که به طور کتبی و رسمی ابلاغ می‌شود خواهد بود. مدیران تعاونی موظفند با کارشناسان، حسابرس یا حسابرسان منتخب وزارت تعاون همکاری بنمایند و کلیه اسناد و مدارک مورد نیاز را در اختیارشان قرار دهند.
 • ماده ۴۳- در تهیه و تنظیم اسناد حسابداری و دفاتر قانونی و صورتهای مالی، رعایت اصول و موازین، روش‌های متداول و قابل قبول و قوانین و مقررات جاری الزامی است.
 • ماده ۴۴- هدایا و کمک‌های بلاعوض در صورتی که از طرف اعطاء کننده برای مصرف خاصی تعیین نشده باشد اگر نقدی باشد به ساب درآمد و اگر غیر نقدی باشد تقویم و به حساب درآمد منظور خواهد شد.
 • ماده ۴۵- افتتاح هر نوع حساب نزد بانک‌ها، صندوق تعاون و سایر مؤسسات اعتباری، پس از تصویت هیأت مدیره با امضاهای مجاز معرفی شده از طرف هیأت مدیره امکان پذیر خواهد بود.
 • ماده ۴۶- سود خاص تعاونی در هر سال مالی به ترتیب زیر تقسیم می‌شود:
  • ۱- از حداقل پنج درصد به بالا با تصویب مجمع عموم عادی، به عنوان ذخیره قانونی منظور می‌‌شود.
  • ۲- حداکثر پنج درصد از سود خالص به عنوان اندوخته احتیاطی به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی به حساب مربوطه منظور می‌گردد و نحوه مصرف آن با تصویب مجمع عمومی عادی
  • ۳- چهار درصد از سود خالض به عنوان حق تعاون و آموزش به صندوق تعاون واریز می‌گردد.
  • ۴- درصدی از سود جهت پاداش به اعضاء، کارکنان، مدیران و بازرسان به پیشنهاد هیأت مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی تخصیص داده می‌شود.
  • ۵- پس از وضع وجوه فوق باقیمانده سود خالص ….. تقسیم می‌گردد.
  • تبصره ۱- ذخیره قانونی تا زمانی که مبلغ کل ذخیره حاصل از درآمدهای مذکور به میزان یک چهارم معدل سرمایه سه سال اخیر تعاونی نرسیده باشد الزامی است.
  • تبصره ۲- تعاونی می‌تواند با تصویب مجمع عمومی عادی تا حداکثر یک دوم ذخیره قانونی را جهت افزایش سرمایه خود به کار برد. استفاده مجدد از باقی مانده آن جهت افزایش سرمایه مجاز نیست.
  • تبصره ۳- هیئت مدیره می‌تواند از محل اندوخته احتیاطی با تصویب مجمع عمومی عادی مبلغی را برای انجام امور خیریه و عام المنفعه تخصیص دهد.

فصل پنجم- مقررات مختلف

 • ماده ۴۷- هر یک از دستگاه‌ها، شرکت‌ها و موسسات موضوع ماده  ۱۷ قانون بخش تعاونی که بدون عضویت، در تعاونی مشارکت یا سرمایه گذاری کرده باشد می‌تواند نماینده‌ای برای نظارت بر تعاونی‌ و حضور در جلسات مجامع عمومی و هیئت مدیره به عنوان ناظر داشته باشد.
 • ماده ۴۸- انحلال، ادغام یا تغییر موادی از اساسنامه تعاونی که مغایر شروط و قراردادهای منعقد با منابع تأمین کننده اعتبار و کمک مالی و امکانات مختلف و سرمایه‌گذاری و مشارکت باشد موکول به موافقت مراجع مذکور خواهد بود.
 • ماده ۴۹- در صورتی که مجمع عمومی فوق‌العاده تغییر عضی از مواد اساسنامه را تصویب کند درصورت تأئید وزارت تعاون (از جهت انطباق با قانون بخش تعاونی) معتبر خواهد بود.
 • ماده ۵۰- کلیه اموالی که از منابع عمومی دولتی و بانک‌ها در اختیار تعاونی قرارگرفته با انحلال آن باید مسترد شود.
 • ماده ۵۱- ادغام تعاونی یا انحلال آن تابع ضوابط مقرر در قانون بخش تعاونی و آئین نامه‌های اجرائی مربوط می‌باشد.
 • ماده ۵۲- در صورت بروز اختلاف بین تعاونی و اعضای آن و یا بین تعاونی و سایر شرکت‌های تعاونی با موضوع فعالیت مشابه، موضوع اختلاف برای داوری به صورت کدخدا منشی به اتحادیه مربوط ارجاع خواهد شد و چنانچه بین تعاونی واتحادیه ذیربط آن، اختلافی بروز نماید، موضوع اختلاف به اتاق تعاون مربوط جهت داوری (به صورت کدخدا منشی) ارجاع می‌شود. در صورت بروز اختلافات بین تعاونی و سایر تعاونی‌هایی که موضوع فعالیت آنها مشابه نباشد، اتاق تعاون مرجع داوری (به صورت کدخدا منشی) خواهد بود.

این اساسنامه در ۵۲ ماده  و  ….. تبصره  در مجمع عمومی ….. مورخه ….. به تصویب رسید و آنچه در آن پیش‌بینی نشده تابع قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی، قانون شرکت‌های تعاونی (در مواردی که به قوت خود باقی است)، آیین نامه‌ها، دستورالعمل‌های قانونی و قرارهای منعقده بین شرکت ‌و اعضاء و یا مؤسسات طرف قرارداد می‌باشد.